Титульний аркуш

 

          Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Ровенський К.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

20.04.2017

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕТОНIКС"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            32951817

4. Місцезнаходження

            63200, Україна, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.м.т. Нова Водолага, вул. Заводська, буд.1

5. Міжміський код, телефон та факс

            +38 (057) 404-10-23, +38 (057) 404-10-23

6. Електронна поштова адреса

            д/н

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2017

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№77 (2582) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

 

24.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://betonix.com.ua

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:

 

1.Iнформацiя про органи управлiння акцiонерними товариствами не заповнюється.

 

2. Банки, що обслуговують емiтента в iноземнiй валютi не вказано, так як Товариством не вiдкрито рахункiв в iноземнiй валютi.

 

3. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не вказується.

 

4. Посадовi особи емiтента акцiями Товариства не володiють.

 

5. Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, немає.

 

6. У звiтному роцi рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось.

 

7.Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй Товариство не випускало.

 

7.Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.

 

8.Особливої iнформацiї протягом звiтного року не було.

 

9.Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться.

 

10.Звiт про корпоративне управлiння не заповнюються у зв'язку з тим, що Товариство не є фiнансовою установою.

 

11.Iнша iнформацiя, наведена у змiстi рiчного звiту Товариства вiдповiдно до п.п.2 , п. 1, гл. 4 р. III Положення про розкриття iнформацiї, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 Р. № 2826 не входить до складу рiчної iнформацiї емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.

 

12. Подiй, що потребували отримання рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв, рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв або рiшень про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть протягом звiтного перiоду не було.

 

13. Загальних зборiв акцiонерiв Товариства протягом звiтного перiоду не проводилось. Товариство складається з одного акцiонера.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕТОНIКС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            серiя А01 №444529

3. Дата проведення державної реєстрації

            17.06.2004

4. Територія (область)

            Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            270000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            10

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

            46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

            77.39 - Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв, н.в.i.у.

10. Органи управління підприємства

           

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

            380805

3) Поточний рахунок

            26006449339

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            д/н

5) МФО банку

            д/н

6) Поточний рахунок

            д/н

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ровенський Костянтин Михайлович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

4) Рік народження

            1957

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            32

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            АТ "Бетонiкс", Генеральний директор,  ВКП "БЕТОНIКС" ТОВ директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            25.02.2009, обрано Безстроково

9) Опис

            Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Змiн щодо посадової особи  протягом звiтного року не вiдбувалось. Не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Загальний стаж роботи - 32 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "Бетонiкс", Генеральний директор, директор ВКП "БЕТОНIКС" ТОВ, мiсцезнаходження: 61017, м.Харкiв, вул.Пащенкiвська, 17. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

 

1) Посада

            Голова Наглядової Ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гордiєнко Наталiя Iванiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

4) Рік народження

            1957

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            32

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            ПП "ТОРГОПТ", Комерцiйний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            16.01.2012, обрано три роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Змiн щодо посадової особи  протягом звiтного року не вiдбувалось. Не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Загальний стаж роботи -32 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Комерцiйний директор ТОВ "Восток-цемент", мiсцезнаходження: 61068, м. Харкiв, пров. Механiчний, 4, Комерцiйний директор,  ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТОРГОПТ" , мiсцезнаходження: 61058, м.Харкiв, вул. Данилевського, б.14, к.1. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Ровенський Костянтин Михайлович

- -  -

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Гордiєнко Наталiя Iванiвна

- -  -

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

 

 VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

Фiзична особа

д/н д/н  д/н

270 000

100

100

270 000

0

0

0

Усього

270 000

100

100

270 000

0

0

0X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.11.2010

237/20/1/10

ХТУ ДКЦПФР

UA4000096515

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

270 000

270 000

100

Опис

Статутний капiтал Товариства сплачений у повному обсязi. Додаткового випуску акцiй не вiдбувалося. Процедури лiстингу цiнних паперiв емiтента не вiдбувалося. Не торгуються на бiржовому та органiзацiйному позабiржовому ринках, намiрiв щодо надання заяв для допуску на будь-яку бiржу емiтент не має тому, що акцiями приватних акцiонерних товариств торгуати на бiржi заборонено. Додаткової емiсiї не було.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1 765.2

1 600.5

0

0

1 765.2

1 600.5

  будівлі та споруди

1 236.6

1 091.6

0

0

1 236.6

1 091.6

  машини та обладнання

513.5

493.8

0

0

513.5

493.8

  транспортні засоби

15.1

15.1

0

0

15.1

15.1

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1 765.2

1 600.5

0

0

1 765.2

1 600.5

Опис

Усi основнi засоби належать Емiтенту. Орендованi основнi засоби вiдсутнi.

На Товариствi встановлений такий термiн користування основними засобами: будiвлi та споруди, як виробничого та невиробничого призначення - 30 рокiв, машини та обладнання - 10 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв, iншi невиробничi засоби - 2 роки.

Первiсна вартiсть  основних засобiв на початок року складала 3040,3 тис. грн.

Первiсна вартiсть  основних засобiв на кiнець року склала 3020,6 тис. грн.

Сума нарахованого зносу 1420,1 тис.грн. Ступiнь зносу становить 47,013%. Ступiнь використання становить 100%, Iстотних змiн вартостi основних засобiв протягом року не було. Iнформацiя про обмеження на використання майна вiдсутня.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

-2 685.2

-2 746.4

Статутний капітал (тис.грн)

270

270

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

270

270

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2685,2 тис.грн.

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -2685,2 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -2746,4 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить --2746,4 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

д/н

01.01.1999

0

0

01.01.1999

Зобов’язання за цінними паперами

X

6 368.7

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

д/н

01.01.1999

0

0

01.01.1999

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

д/н

01.01.1999

0

0

01.01.1999

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

д/н

01.01.1999

0

0

01.01.1999

за векселями (всього)

X

6 368.7

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

д/н

01.01.1999

0

0

01.01.1999

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

д/н

01.01.1999

0

X

01.01.1999

Податкові зобов'язання

X

14.2

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

122.1

X

X

Усього зобов'язань

X

6 505

X

X

Опис

Загальгальний розмiр поточних зобов'язань станом на 31.12.2016 року становить 6505,0 тис. грн. Якi складаються iз зобов'язання Емiтента за виданими короткостроковими векселями на суму 6368,7 тис. грн.; податковi зобов'язання у розмiрi 14,2 тис., у тому числi з податку на прибуток у розмiрi 12,3тис. грн.  iншi зобов'язання у розмiрi 122,1 тис. грн., якi складаються iз: зобов'язання по єдиному соцiальному внеску - 2,2 тис.грн.; зобов'язання з оплати працi складають  7,9 тис. грн.; -  iншi поточнi зобов'язання у розмiрi 112,0 тис.грн.

 

 

 

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

100% акцiй Товариства належить одному акцiонеру. Вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється ним письмово у формi рiшення.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

100% акцiй Товариства належить одному акцiонеру. Вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" до товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

1

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

 

Інше (запишіть)

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

ні

ні

так

так

ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

ні

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

 

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство <АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ <РЕЙТИНГ-АУДИТ>

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30687076

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 101

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4129, 26.03.2008

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Реєстраційний номер д/н, серія д/н,  номер д/н, дата видачі , строк дії д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора

умовно-позитивна

 

 


 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2017.01.01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕТОНIКС"

за ЄДРПОУ

32951817

Територія

Харківська область, смт Нова Водолага

за КОАТУУ

6324255100

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 63200, Харківська обл., Нововодолазький р-н, с.м.т. Нова Водолага, вул. Заводська, буд.1, +38 (057) 404-10-23

 

1. Баланс

на 31.12.2016 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

1765.2

1600.5

    первісна вартість

1011

3040.3

3020.6

    знос

1012

(1275.1)

(1420.1)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

1765.2

1600.5

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

518.7

378.3

    у тому числі готова продукція

1103

518.7

378.3

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

1287.3

1466.9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

6

96.4

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

153.1

111.5

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

117

145.6

Витрати майбутніх періодів

1170

5

4.2

Інші оборотні активи

1190

17.4

16.4

Усього за розділом II

1195

2104.5

2219.3

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

3869.7

3819.8

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

270

270

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-3016.4

-2955.2

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

-2746.4

-2685.2

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

6468.7

6368.7

    розрахунками з бюджетом

1620

12.6

14.2

    у тому числі з податку на прибуток

1621

6.8

12.3

    розрахунками зі страхування

1625

2.6

2.2

    розрахунками з оплати праці

1630

4.8

7.9

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

127.4

112

Усього за розділом III

1695

6616.1

6505

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

3869.7

3819.8

Примітки: Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на кiнець дня 31.12.2016р. складена вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, що були затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. В 2016 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики, яка затверджена Наказом про облiкову полiтику. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариства вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облiкової полiтики на 2016р. Порушень облiку не виявлено. Бухгалтерський облiк Товариства ведеться на паперових носiях, а також з використанням комп'ютерної технiки та програмного забезпечення. Функцiональною валютою та валютою подання даних у фiнасовiй звiтностi пiдприємства є українська гривня. Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує П(С)БО № 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", Затверджено наказом Мiнфiну вiд 25.02.2000 р. №39, Зареєстровано в Мiн'юстi 14.02.2011 р. за №189/18927. Товариством за перiод з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року використовувались принципи здiйснення класифiкацiї та оцiнки активiв в бухгалтерському облiку згiдно з вимогами Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiк основних засобiв Товариство здiйснює з урахуванням вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Станом на 31.12.2016 р. залишкова вартiсть основних засобiв складають 1 600,5 тис. грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2016р. вiдсутнi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2016 року вiдсутнi. Облiк в рядку 1100 "Запаси".ведеться вiдповiдно до П(С)БО № 9 та станом на 31.12.2016 р. становить 378,3 тис. грн.. Аналiз даних дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2016 року свiдчить, що iнвентаризацiя проведена згiдно з Iнструкцiєю "Про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 № 69. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 1 466,9 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить 96,4 тис. грн.. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 111,5 тис. грн. Станом на 31.12.2016 року на Балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi складає 145,6 тис. грн. Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2016 р. становлять 16,4 тис. грн.. Витрати майбутнiх перiодiв Товариства вiдображенi згiдно П(С)БО i складають 4,2 тис. грн.. Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється згiдно вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання" та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку . Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2016р. в балансi Товариства вiдсутнi. Короткостроковi кредити банкiв станом на 31.12.2016 р. вiдсутнi. Кредиторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 р. становить 6 368,7 тис. грн.. Кредиторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2016 р. становить 14,2 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть Товариства за розрахунками зi страхуванням станом на 31.12.2016 р. становить 2,2 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть Товариства за розрахунками оплати працi станом на 31.12.2016 р. становить 7,9 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2016 р. в балансi складають 112,0 тис. грн.. Вiдповiдно до Статуту в останнiй редакцiї затвердженими Протоколом № 8 вiд 27 вересня 2010 року статутний капiтал становить 270 000,00 грн. (Двiстi сiмдесят тисяч) гривень 00 коп. подiлений на 270 000,00 (Двiстi сiмдесят тисяч) штук номiнальною вартiстю 1 (Одна) грн.(Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 237/20/1/10 вiд 25.08.04, яке видане Харкiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.). Станом на 31.12.2015 р. статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено повнiстю. Станом на 01.01.2016 р. непокритий збиток Товариства становив 3 016,4 тис. грн. За результатами дiяльностi в 2016 роцi Товариством отримано чистий прибуток у розмiрi 61,2 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. непокритий збиток Товариства становить 2 955,2 тис. грн.

 


2. Звіт про фінансові результати

за 2016 р.

Форма №2-м

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

4905.1

2116.2

Інші операційні доходи

2120

100

210

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

5005.1

2326.2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(4409.1)

(1862)

Інші операційні витрати

2180

(516.7)

(420)

Інші витрати

2270

(4.7)

(0.3)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(4930.5)

(2282.3)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

74.6

43.9

Податок на прибуток

2300

(13.4)

(10)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

61.2

33.9

Примітки: Згiдно звiту про фiнансовi результати (форма №2-м) чистий дохiд (виручка) вiд рiалiзацаiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склав 4 905,1 тис. грн., за минулий перiод даний показник склав 2 116,2 тис. грн. Протягом звiтного перiоду у Товариствi також виникли iншi операцiйнi доходи у розмiрi 100,0 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склала 4 409,1 тис. грн. Даний показник за минулий перiод склав 1 862,0 тис. грн. Iншi оперiцiйнi витрати за 2016 рiк склали 516,7 тис. грн., у 2015 роцi даний показник склав 420,0 тис. грн. Фiнансовий результат до оподаткування за звiтний перiод склав 74,6 тис. грн., за минулий перiод даний показник склав 43,9 тис. грн. Чистий прибуток за 2016 рiк склав 61,2 тис. грн.

 

Керівник                                             Ровенський К.М.

 

Головний бухгалтер